Skupščina družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o.

Naprave: 0/14
Proge: 0/21
Sneg: cm
16 °C

Direktor družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. sklicuje 2. skupščino družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., ki bo v petek, 19.05.2023, ob 10.00 v upravni stavbi družbe Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska Gora 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje preštevalca glasov

3. Predstavitev letnega poročila 2022 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

4. Odobritev letnega poročila za leto 2022 in bilance stanja z izkazom poslovnega izida

5. Sklep o uporabi čistega dobička

6. Odpoklic Petra Wettengla z mesta direktorja

7. Sprejem družbene pogodbe z dopolnitvijo dejavnosti – 47.910: Trgovina na drobno po pošti in po internetu


Kranjska Gora, 25.04.2023