Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji prodaje in uporabe smučišča »Kranjska Gora« in poletnega sankališča »Besna Pehta«

Splošne pogoje prodaje in uporabe (smučarski red) smučišča »KRANJSKA GORA« na območju Kranjske Gore in Podkorena (v nadaljevanju »smučišče«) sprejema in določa upravljalec smučišča, podjetje REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER ŽIČNICE, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, matična številka 5001412000, ident. št. za DDV in davčna številka SI 56234279 (v nadaljevanju »RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o.« ali zgolj kot »upravljalec«).

Splošni pogoji in smučarski red veljajo in zavezujejo vse uporabnike smučišča oziroma naprav smučišča (žičnice, sedežnice ipd.) ter druge infrastrukture smučišča, kot so sankališče (letno ali zimsko), poligoni (za odrasle ali za otroke), kolesarske steze in podobno (v nadaljevanju »infrastruktura«, uporabniki pa »uporabniki«), dosegljivi pa so tudi na blagajnah upravljalca na smučišču oziroma informacijah. Pojem "smučišče« se nanaša na vse terene (proge) in naprave ter vse oblike njihove uporabe, ne glede na letni čas (in torej ni omejen na smučanje). Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Z vstopom na smučišče z nami sklepate pogodbo in soglašate s pogoji uporabe smučišča (smučarskim redom), nakupom vozovnice (plačilom uporabe smučišča) na podlagi vsakokrat veljavnih splošnih pogojev in vsakokrat veljavnega cenika ter upoštevaje vrsto rabe (smučanje v zimski sezoni, enkratna vožnja z napravami, sankanje v poletni sezoni, vožnja s kolesom po kolesarskem poligonu poleti in uporaba naprav za transport koles in podobno) in z uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, kadar pride do njihove obdelave (na primer pri nakupu sezonske vozovnice, uveljavljanja reklamacij, obravnavanja poškodb, nadzora uporabe smučarskih vozovnic oziroma infrastrukture in podobno).

SPLOŠNE DOLOČBE

Vozovnice lahko plačate z gotovino, s plačilnimi karticami (npr. BA Maestro, Visa) in kreditnimi karticami (npr. Mastercard, Diners, Visa), ali s t. i. takojšnimi plačili Flik, na blagajnah upravljalca, ki se nahajajo na vznožju smučišča v Kranjski Gori oziroma v Podkorenu. Ker se seznam plačilnih oziroma kreditnih kartic, ki jih sprejema upravljalec oziroma ponudnikov storitve Flik lahko spreminja, je v času nakupa vozovnice možno plačilo s karticami oziroma ponudnikov storitve Flik, ki so označeni na prodajnem mestu (blagajni), ne glede na določila teh pogojev.

Prodaja in nadzor vozovnic poteka prek računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev na kontrolnih mestih (na primer ob vstopu na žičniško napravo). Na kontrolnih mestih so uporabniki dolžni vozovnice odčitati na magnetnih čitalcih, na poziv pooblaščene osebe (»kontrolor«) pa so jih dolžni tej osebi tudi pokazati.

Sistem nadzora vozovnic se na smučiščih izvaja tudi pod video nadzorom, na kar kupce vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah smučišča in na prodajnih mestih. Z nakupom vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.

Z izvajanjem video nadzora kontrole vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne smučarske vozovnice na podlagi serijske številke posamezne smučarske vozovnice (izvajanje kontrole smučarskih vozovnic prek video nadzornega sistema), ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP (Zakona o varnosti osebnih podatkov, Ur. l. RS, št. 86/2004). Ugotavljanje dejstva, ali neprenosljivo vozovnico uporablja ista oseba, je del pogodbenega razmerja, v katerega je vstopil uporabnik (smučar ipd.) z nakupom vozovnice in je tako potrebno za izpolnjevanje pogodbenega razmerja med uporabnikom (smučarjem ipd.) in upravljalcem. V primeru posameznikov, ki v nasprotju s splošnimi pogoji uporabljajo vozovnico, ki jo je kupil drug uporabnik, je ugotavljanje dejstva potrebno in primerno za uresničevanje zakonitih interesov upravitelja, ki prevladajo nad interesi osebe, ki uporablja tujo vozovnico. V primeru zapore prog in ustavitve naprav zaradi poslabšanja vremena ali tehnične okvare po nakupu vozovnice, ima potrošnik pravico do sorazmernega vračila plačane kupnine.

Uporabnik smučišča Kranjska Gora se mora:

 • pred nakupom smučarskih in drugih vozovnic prepričati o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču ter o drugih aktualnih informacijah o smučišču ter infrastrukturi;
 • pred nakupom smučarskih in drugih vozovnic seznaniti s postopki odvzema vozovnice v primeru zlorabe vozovnic ali infrastrukture;
 • pred odhodom na smučišče (smučanje, sankanje, kolesarjenje, uporaba poligona in podobno) ogledati informacijski pano ter izbrati sebi (svoji telesni pripravljenosti) in svojemu znanju ter sposobnostim primerne terene (smučišča) oziroma dejavnosti;
 • na smučišče odpraviti svoji dejavnosti (aktivnosti) primerno opremljen.

NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC

 • Vsakokrat veljavni cenik vozovnic je objavljen na blagajnah smučišča Kranjska Gora.
 • Na vsaki prodani smučarski vozovnici je označena (definirana) njena veljavnost.
 • Dnevna vozovnica velja za dnevno smuko (od 09:00 do 16:00), za nočno smuko vozovnica ne velja. 
 • DEPO vozovnice so posebne vrste vozovnice, ki so bile vnaprej kupljene, bodisi v predprodaji bodisi v redni prodaji, in imajo (informativni) rok veljavnosti označen na dnu vozovnice (zaključek smučarske sezone, praviloma 15.04. + koledarsko leto veljavnosti). Znotraj tega roka se te vozovnice lahko uporabi, in sicer celotno smučarsko sezono. DEPO vozovnice so dnevne (smučanje od 09:00 do 16:00) in nočne (večerna smuka). Ko DEPO vozovnico uporabnik prvič prisloni na kontrolnik, se tisti dan aktivira in velja tisti dan.
 • Rok veljavnosti DEPO vozovnice iz prejšnje alineje, do katerega se jih lahko uporabi, je zgolj informativne narave in ne predstavlja dejanskega zaključka sezone. Veljavnost DEPO vozovnice preneha z dnem zaključka smučarske sezone, kar pa je odvisno od vremenskih in s tem povezanih snežnih razmer in podobno, vključno z morebitnimi ukrepi državnih organov (vključno z razglasitvijo morebitne epidemije, omejevanjem obratovanja, zbiranja in podobno).
 • Menjava DEPO vozovnic, kupljenih v predhodni zimski (smučarski) sezoni, je možna ob doplačilu v znesku 5,00 EUR. Vozovnic s starejšim datumom (sezon) ne menjamo.
 • Ne glede na določbe prejšnje alineje lahko upravljavec posebej določi pogoje menjave vozovnic, ki veljajo ob vsakokratnem nakupu vozovnic in so objavljeni na blagajni.
 • Terminske vozovnice (vozovnice od 2 do 10 dnevne), sezonske vozovnice s fotografijo in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika vozovnice.
 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestiti ob plačilu stroškov zamenjave v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa.
 • Sezonska vozovnica, brez doplačila, velja tudi za nočno smuko, kadar je ta odprta. 
 • Nočna smuka pa ni vključena v terminske vozovnice (2 – 10 dni). V primeru nakupa terminskih vozovnic se vozovnica za nočno smuko kupi posebej.
 • Za otroke do dopolnjenega šestega (6) leta velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti znižana cena (otroške (smučarske) vozovnice). Otroške (smučarske) vozovnice so sezonske vozovnice s fotografijo in imenom ter priimkom otroka.
 • Otroške vozovnice ne veljajo v otroškem Žičko parku. Pogoji uporabe otroškega Žičko parka, vključno s ceno vozovnice, so objavljeni na blagajni.
 • Za seniorje (moške in ženske) nad 60 let, otroke od 6. do nedopolnjenega 15. leta, invalide, mladino (do nedopolnjenega 24. leta), velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusa, znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku (vozovnice s popustom). Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu.
 • Vozovnice za poletno sankališče »Besna Pehta« vključujejo prevoz s sedežnico in vožnjo s sankami. Vozovnice veljajo celotno poletno sezono.
 • Datum veljavnosti na vozovnici je zgolj informativne narave in ne predstavlja dejanskega zaključka poletne sezone.
 • Upravljalec lahko zavrne nakup (izdajo) vozovnic na podlagi naročilnice ali voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti v preteklih sezonah.
 • Do nakupa ali koriščenja (uporabe) vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene le izobraževalne ustanove, kot so šole, vrtci, fakultete.

 

 

LASTNOSTI VOZOVNIC IN NJIHOVA ZLORABA

 • Vse vozovnice so neprenosljive. V primeru kršitve neprenosljivosti vozovnice (uporaba vozovnice, ki jo je kupil drug uporabnik), se vozovnica blokira in odvzame.
 • Pri kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Poskus oziroma kršenje pravil varnega obnašanja in/ali pravil varnega smučanja na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Odvzem vozovnice lahko opravi katerakoli oseba, pooblaščena s strani upravljavca (kontrolorji, redarji ipd.). Ob odvzemu vozovnice se izda potrdilo o odvzemu vozovnice.
 • V primeru zlorabe smučarske ali druge vozovnice se vozovnica blokira (onemogočen dostop uporabnika do sedežnice ali druge naprave).
 • Odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske ali druge vozovnice lahko opravi katerakoli oseba, pooblaščena s strani upravljavca (kontrolorji, redarji ipd.). Vozovnica se odvzame brez potrdila.
 • Uporabniki vozovnic s starostnimi in drugimi popusti (»vozovnice s popustom«) so se ob nakupu ali nadzoru vozovnic dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do vozovnice s popustom (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica…).
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki ni imetnik vozovnice dolžan plačati vozovnico, do katere zlorabe je prišlo (smučarska vozovnica, vozovnica za letno sankališče, vozovnica za enkratno uporabo žičniških naprav ipd.), po rednem ceniku vozovnice, do katere zlorabe je prišlo, za tekočo sezono.
 • Upravljalec si pri zlorabi ali kršenju smučišča, infrastrukture ter reda oziroma pravil varnega smučanja pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja oz. prijave sodniku za prekrške.
 • V primeru zlorabe vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

POVRAČILO KUPNINE

 • V primeru poškodbe uporabnika (smučarja; imetnika (smučarske) vozovnice), ob posredovanju reševalcev na smučišču, upravljalec povrne sorazmerni del kupnine za vozovnico, in sicer na podlagi zdravniškega potrdila. Upravljalec povrne sorazmerni del kupnine za večdnevno vozovnico tudi v primeru bolezni, in sicer prav tako na podlagi zdravniškega potrdila.
 • V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali okvare, smučišče ne obratuje več kot dva dni zaporedoma, imetniku večdnevne vozovnice povrnemo sorazmerni del kupnine večdnevne vozovnice, in sicer neizkoriščen del (na primer, od 6 dnevne vozovnice dobite povrnjenih 1/3 kupnine, če sta ostala 2 od 6 kupljenih dni). 
 • Kupnina se povrne tudi enemu spremljevalcu poškodovanega smučarja, ki je skupaj s ponesrečenim predčasno zapustil smučišče.
 • V primeru poškodbe imetnika sezonske vozovnice (vozovnica s fotografijo) na smučišču  je potrebno za uveljavljanje popusta (sorazmernega vračila kupnine) potrebno predložiti dokazila najkasneje do zaključka tekoče zimske sezone. Po zaključku zimske sezone obravnava zahtevkov v primeru poškodbe ne bo več mogoča.
 • Vozovnice za poletno sankališče »Besna Pehta« se štejejo za uporabljene tudi če imetnik vozovnice opravi zgolj prevoz s sedežnico (npr. ker se s sankami ni peljal).
 • V primeru slabega vremena se neuporabljene vozovnice za poletno sankališče »Besna Pehta« lahko uporabijo do konca poletne sezone. V primeru neuporabljene vozovnice znotraj poletne sezone, v kateri je kupljena, ni mogoče zahtevati povrnitve kupnine.

VARNOST OBRATOVANJA, POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUŠIŠČIH IN ŽIČNICAH

 • Upravljalec vsako oglaševanje na objektih, napravah oziroma infrastrukturi in parkiriščih v njegovem upravljanju (npr. parkirišče na Poligonu, v Veliki dolini), zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah oziroma infrastrukturi in parkiriščih zaračuna 500,00 EUR + DDV na oglas. Čiščenje samovoljnega oglaševanja (lepakov, nalepk in podobno) se obravnava kot vandalizem in se zaračuna po dvojni ceni čiščenja.
 • Če upravljalec ugotovi, da je uporabnik poškodoval žičniško ali katero drugo napravo oziroma infrastrukturo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. 
 • Upravljalec si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih kršitev pravil vedenja ali varnega obnašanja oziroma smučanja odreče pravico dostopa na smučišče. Dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo (razgrajajo, ogrožajo druge in podobno) je prepovedan. Za takšne osebe in za njihovo ravnanje upravljalec ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah in terenih (progah) oziroma smučišču in njegovi okolici je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zlasti zaradi nevarnosti požara oziroma povzročitve splošne nevarnosti).

PREVOZ OTROK IN DOMAČIH ŽIVALI

 • Na žičniških napravah (vlečnicah, sedežnicah) in drugi infrastrukturi je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.
 • Na sedežnicah je prevoz otroka do 125 cm višine dovoljen le v spremstvu odrasle osebe. Odgovornost za varnost pri prevozu otrok nosi spremljajoča odrasla oseba.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

 • Vodje skupin in trenerji so dolžni poskrbeti za varno smučanje skupine, ki jo vodijo.
 • V primeru nevarnega obnašanja skupine ali nevarnega vodenja skupine, upravljalec prepove nadaljevanje smučanja na smučišču ali uporabo druge infrastrukture, brez povračila kupnine za vozovnice – skupini se odvzame smučarske ali druge vozovnice.
 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičniških napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljalca žičnic.
 • Upravljalec ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila oziroma številčnosti uporabnikov in obiskovalcev, vremena, kakovosti snega oziroma lastnost terena, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, neupoštevanje pravil za varno uporabo poletnega sankališča, oznak in navodil upravljalca žičnic oziroma smučišča, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja oziroma izvajanja druge aktivnosti pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • Pogoji za uveljavljanje morebitnega odškodninskega zahtevka pri upravljalcu so: predložitev veljavne smučarske ali druge vozovnice na dan poškodbe, zapisnik reševalne službe o nezgodi in zdravniško potrdilo.
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si upravljalec pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

 • Parkiranje oziroma uporaba parkirnih prostorov, s katerimi upravlja upravljalec iz teh pogojev, je brezplačna. Uporabniki so dolžni upoštevati navodila redarjev.
 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh dovoznih cestah in zasebnih zemljiščih.
 • Za parkirana vozila upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti.
 •  Uporabnike opozarjamo, da upravljalec iz teh pogojev ne upravlja s parkirišči v okolici smučišča (Kranjska Gora ipd.), temveč upravlja zgolj s parkiriščem v Veliki dolini, ki je tam tudi označeno kot parkirišče za goste RTC Kranjska Gora
 • Uporabniki so dolžni upoštevati splošne pogoje in parkirni red vsakokratnega upravljalca parkirišča, ki ga uporabljajo.

SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI, TEKMOVANJA

 • Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan vsaj 10 dni v naprej le-to priglasiti na Upravni enoti Jesenice, Oddelek za upravne notranje zadeve. Organizator mora od upravljalca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča, ki jo lahko pridobi v pisarni RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., del dovolilnice pa mora pred začetkom aktivnosti izročiti strojniku na žičničarski napravi.
 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditev, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin.
 • Pred začetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Priporočljivo je zavarovanje tekmovalcev in udeležencev prireditve.
 • Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki želijo vklop katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni, tako kot vsi ostali, na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje.
 • Smučarsko šolo na smučišču Kranjska Gora lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljalca za izvajanje smučarske šole. Soglasja se na podlagi Zakona o varnosti na smučišču in Zakona o športu izdajajo pravnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti športa v RS, športnim društvom, športnim zvezam in zavodom za šport, predhodno najavljenim skupinam na podlagi priloženih ustreznih licenc za poučevanje na snegu. Vsi tisti subjekti in fizične osebe, ki soglasja upravljalca nimajo, bodo odstranjeni s smučišča, ter se kaznujejo z odvzemom vseh smučarskih vozovnic in bodo prijavljeni ustreznim inšpekcijam.

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČIH IN POLETNEM SANKALIŠČU

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, osebja upravljalca in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih obvestilnih tabel na smučišču ter vsakokrat veljavna pravila FIS (MEDNARODNA VEDENJSKA PRAVILA -- 10 FIS PRAVIL).
 • PREPOVEDANO je smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez pravice do povračila kupnine. Za odvzem vozovnice so pristojne osebe, pooblaščene s strani upravljalca.
 • PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom »SMUČANJE PREPOVEDANO« ter na terenih, ki so zaprti s signalno vrvico, trakom oziroma mrežo.
 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko zaščitnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov, prepadov in nevarnih mest.
 • Prav tako je prepovedano smučanje po gozdu in ruševju.
 • Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. V primeru, da pooblaščena oseba upravljalca ugotovi, da uporabnik smučišča ne smuča dovolj dobro za izbrani teren, si pridružujemo pravico do odstranitve takega smučarja s tega terena. V primeru, da je potreben izreden prevoz za odstranitev s smučišča, je smučar dolžan povrniti tudi stroške izrednega prevoza.
 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav in ju je mogoče poklicati z vseh označenih mest. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna v višini 305 EUR (250,00 EUR + DDV).
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.
 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.
 • Vodenje psov (na vrvici ali brez nje) na smučarskih progah ni dovoljeno.
 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena.
 • Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji.
 • Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja RTC Žičnice Kranjska Gora d.o.o.
 • Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih smučarjev na smučarski progi je priporočljivo, da smučarji uporabljajo zaščitno smučarsko čelado. Uporaba zaščitne smučarske čelade je obvezna in pogoj za uporabo smučišča za vse osebe, mlajše od 14 let.
 • Na poletnem sankališču »Besna Pehta« je obvezno upoštevati varnostno razdaljo. 
 • Zaustavljanje in slikanje na progi poletnega sankališča je strogo prepovedano.
 • Družba RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. na samo strukturo gostov in njihovo vedenje na poletnem sankališču ne more vplivati in zato zanje tudi ne more odgovarjati. 
 • Z nakupom vozovnice imetnik vozovnice sprejema pogoje v celoti.

POPUST ZA NAKUP SEZONSKIH SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA NASLEDNJO SEZONO V PRIMERU OMEJITVE UPORABE VOZOVNIC ZARADI EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI (COVID-19)

V primeru trajne omejitve uporabe sezonskih vozovnic zaradi epidemije nalezljive bolezni (COVID-19), imajo imetniki sezonske vozovnice smučišča Kranjska Gora in imetniki sezonske vozovnice za smučišče Kranjska Gora & Vogel pravico do popusta za nakup sezonskih smučarskih vozovnic za naslednjo sezono, kot je opisano v naslednji tabeli.

Dnevi obratovanja smučišča

Popust

1-7 dni

70%

8-14 dni

55%

15-21 dni

30%

 

(Primer: če je imetnik za sezonsko vozovnico plačal 499,00 EUR in bi smučišče obratovalo zgolj 13 dni v celotni sezoni, potem je ta imetnik upravičen do 55% popusta ob nakupu smučarske vozovnice v naslednji sezoni. Če bi bila cena vozovnice v naslednji sezoni enaka, to predstavlja 55% od 499,00 EUR in je torej imetnik upravičen do popusta v višini 274,45 EUR.)

Če smučišče v sezoni obratuje skupaj več kot 21 dni, imetniki sezonske vozovnice nimajo pravice do popusta.

Popust se preračuna na kupnino, ki je bila ob nakupu vozovnice dejansko plačana (torej upoštevaje morebitne popuste in druge ugodnosti in ne na kupnino iz cenika). Popust je možno koristiti v naslednji smučarski sezoni, v času predprodaje ali v času redne prodaje do zaključka sezone.

KONČNE DOLOČBE

Upravljalec ob nakupu vozovnic kupcu, poleg vozovnice, izroči tudi natisnjen račun za kupljene vozovnice. Na računu so razčlenjeno našteti vsi stroški v zvezi z nakupom, in sicer cena posamezne vozovnice, količina, obračunani DDV, kot tudi skupna cena.

vklopirazumzahtevajracun

 

Pripombe na obratovanje smučišča nam lahko posredujete na spodnji naslov.

V primeru pritožb, sporov ali vprašanj, se lahko obrnete neposredno na nas, in sicer na naš spodnji naslov, na telefonsko številko +386 4 580 94 00 ali na elektronsko pošto 

[email protected] . Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Na vse pritožbe se bomo odzvali po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času. Če sporov ne bomo mogli rešiti sporazumno, bo za reševanje spora pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.

Družba RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (»ZIsRPS«) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Predmetni splošni pogoji in pogoji uporabe (smučarski red) smučišča »KRANJSKA GORA« in celotno razmerje med podjetjem RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. in uporabnikom, se presojajo po slovenskem pravu.

Podatki o podjetju:

REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER ŽIČNICE, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5001412000, ID za DDV in davčna številka: SI56234279

Telefon: +386 4 580 94 00; elektronska pošta: [email protected].

Predmetni SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN UPORABE (SMUČARSKI RED) SMUČIŠČA »KRANJSKA GORA« veljajo od dne 30.08.2023.

RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora.